Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kids City

Artikel 1 Optierecht
1.1 Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van het horecabedrijf.
1.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.
1.3 Een optierecht kan door Kids City niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant Kids City een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door Kids City van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door Kids City te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 2 Algemene rechten en verplichtingen van Kids City
2.1 Kids City is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in dat Kids City gebruikelijke wijze.
2.2 Kids City is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Kids City en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek Kids City te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens Kids City heeft dan is Kids City gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Kids City mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van Kids City voldoende aanleiding geven.
2.3 Kids City is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt Kids City van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Kids City tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.
2.4 Kids City is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat Kids City niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke Kids City geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.
2.5 Indien Kids City voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet Kids City op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 7.
2.6 Kids City is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

Artikel 3 Algemene verplichtingen van de gast
3.1 De gast is verplicht om zich aan de in Kids City geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van Kids City op te volgen. Kids City moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.
3.2 De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van Kids City in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

Artikel 4 Reserveren
4.1 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan Kids City de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 5.
4.2 Kids City kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

Artikel 5 Annuleringen
5.1 Annulering door klanten, algemeen
5.1.1 De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan Kids City zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de horecaovereenkomst te verlangen.
5.1.2 Kids City kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.
5.1.3 Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 9.4 is ook op annuleringen van toepassing.
5.1.4 Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.
5.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
5.2 Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank
5.2.1 Groepen Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank (tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan gelden voor annulering de navolgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf: 1. Indien een menu is overeengekomen: Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 0% 14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip 25% 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 50% 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 75% 2. Indien geen menu is overeengekomen: Meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip 0% 48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%
5.3 Annulering andere horecaovereenkomsten
5.3.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder de artikelen 5.2 en 5.3 gelden de volgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:
5.3.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende: Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0% Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 10% Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 15% Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip: 35% Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 60% Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 85% 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%
5.3.3 Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende: Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip 0% Meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip 15% Meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip 35% Meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip 60% Meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip 85% 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip 100%

5.4 Annulering door Kids City
5.4.1 Kids City is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij anders is overeengekomen.
5.4.2 Indien Kids City een horecadienst tot het verstrekken van eten en drinken annuleert zijn de artikelen 5.1.1 en 5.3.1 van overeenkomstige toepassing, met omwisseling van klant en horecabedrijf.
5.4.3 Indien Kids City een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in artikel 5.5.2 annuleert zijn de artikelen 5.1.1 en 5.2.2 van overeenkomstige toepassing, met omwisseling van klant en Kids City.
5.4.4 Kids City is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in Kids City te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat Kids City de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Kids City van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.
5.4.5 Kids City is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 5.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Kids City alsnog gerechtigd zijn in artikel
5.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

Artikel 6 Waarborgsom en tussentijdse betaling
6.1 Kids City kan van de klant verlangen dat deze onder Kids City een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Kids City en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van Kids City kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.
6.2 Kids City kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten.
6.3 Kids City mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Kids City onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van Kids City
7.1 Kids City is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door Kids City in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Kids City dan wel aan personen van wier hulp Kids City bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is Kids City niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in Kids City zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart Kids City tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf.
7.3 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is Kids City niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.
7.4 Kids City is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Kids City houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Kids City staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.
7.5 Aansprakelijkheid van Kids City is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.
7.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is Kids City verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
7.7 Indien Kids City goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Kids City daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Kids City niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Kids City opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt dat Kids City niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of Kids City daarvoor enige vergoeding bedingt. Artikel

8 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
8.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Kids City en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 9 Afrekening en betaling
9.1 De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door Kids City op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf.
9.2 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.
9.3 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan Kids City uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.
9.4 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Kids City heeft voldaan is Kids City gerechtigd om alle goederen welke door de klant in Kids City zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van Kids City aan al zijn verplichtingen jegens Kids City heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Kids City in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.
9.5 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan Kids City te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Kids City te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.
9.6 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt Kids City bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.
9.7 Indien de klant in gebreke is moet hij aan Kids City alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.
9.8 Indien Kids City goederen als bedoeld in artikel 9.4 onder zich heeft en de klant van wie Kids City de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is Kids City gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en Kids City kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Kids City resteert, wordt aan de klant uitgekeerd.
9.9 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Kids City in de navolgende volgorde: • De kosten van executie • De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten • De rente • De schade • De hoofdsom
9.10 Betaling geschiedt in Euro’s. Indien Kids City buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. Kids City kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Kids City kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.
9.11 Kids City is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Als overmacht voor het horecabedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Kids City niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door Kids City zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
10.2 Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 11 Gevonden voorwerpen
11.1 In het gebouw en aanhorigheden van Kids City verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij Kids City worden ingeleverd.
11.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij Kids City heeft gemeld, verkrijgt Kids City de eigendom.
11.3 Indien Kids City door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Kids City is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 12 Kurken- en keukengeld
12.1 Kids City verbiedt de gast om zelf meegebracht eten en/of drinken in het horecabedrijf, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien Kids City het nuttigen van zelf meegebracht eten en/ of drinken toestaat, kan Kids City aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.
12.2 De in de artikelen 12.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door het horecabedrijf.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
13.2 Ingeval van geschillen tussen Kids City en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van Kids City het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.
13.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
13.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.